สุ่มในห้องเรียน

การสุ่มในห้องเรียน หมายถึง การสุ่มเพื่อจัดลำดับเลขที่ต่างๆในการทำกิจกรรมภายในห้องเรียนซึ่งประกอบไปด้วย การสุ่มการจัดกลุ่ม การสุ่มที่นั่ง และการสุ่มลำดับการนำเสนอ.

สุ่มที่นั่ง

เป็นการจัดที่นั่งของแต่ละคนในห้อง โดยการสุ่มลำดับเลขที่ภายใต้เงื่อนไข บังคับที่นั่ง บังคับแถว บังคับเลขที่ที่อยู่ติดกัน หรือ ห้ามอยู่ติดกัน

สุ่มการจับกลุ่ม

สำหรับการจัดกลุ่มการทำงานในห้องเรียน จะต้องบอกสมาชิกในห้อง และจำนวนกลุ่มที่ต้องการจะจัด

สุ่มลำดับ

สำหรับการจัดลำดับการนำเสนอโดยสามารถกำหนดเงื่อนไข เช่น ต้องการนำเสนอก่อน ต้องการนำเสนอหลัง หรือไม่ต้องการนำเสนอ รูปแบบผลลัพธ์จะออกมาตามลำดับการนำเสนอที่ถูกกำหนดเงื่อนไขไว้